Seuran säännöt

Yhdyskuntasuunnittelun seura ry:n säännöt (pdf)

1 §
Yhdistyksen nimi on Yhdyskuntasuunnittelun seura – Föreningen för samhällsplanering ry., jonka kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Society of Urban Planning. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä Seura.

2 §
Seura toimii edistääkseen yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimukseen läheisesti liittyvien alojen tieteellistä ja käytännöllistä osaamista, niiden tutkimusta sekä lisätä harrastusta näihin tieteisiin. Näiden tarkoitusten toteuttamiseksi seura:

 • edistää yhdyskuntasuunnittelun monitieteistä tutkimusta ja käytäntöä sekä lisää alan yhteiskunnallista keskustelua
 • järjestää kokouksia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia
 • julkaisee ja kustantaa tieteellisiä sekä muita julkaisuja
 • tekee yhteistyötä vastaavien kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten sekä yhteisöjen kanssa
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä

3 §
Seuran jäseniksi voivat liittyä yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneet yksityishenkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja yritykset. Seuran jäseniä ovat varsinaisia jäsenet, opiskelijajäsenet ja yhteisöjäsenet. Johtokunnan esityksestä seuran kokous voi valita kunniajäseneksi yhdyskuntasuunnittelun alalla erityisen ansioituneen henkilön. Kunniajäsenillä ovat samat oikeudet kuin muilla jäsenillä, mutta ei jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle. Jäsenmaksuvelvollinen jäsen, joka huomautuksista huolimatta ei ole maksanut kahteen vuoteen jäsenmaksua, voidaan katsoa eronneeksi seurasta.

4 §
Seuran jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä alueosastoja maakuntatasolla. Toimenpide on alistettava seuran kokouksen hyväksyttäväksi. Alueosaston asioita hoitaa alueosaston hallitus. Alueosaston vuosikokous nimeää alueosastolle hallituksen ja puheenjohtajan. Alueosasto vuosikokous tekee seuran vuosikokoukselle ehdotuksen edustajakseen seuran johtokuntaan. Alueosaston talous on osa seuran taloutta ja sen tulot sekä menot kirjataan seuran kirjanpitoon.

5 §
Seuran jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää seuran vuosikokous.

6 §
Seuran asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja jäseninä vähintään neljä ja enintään 8 muuta vuosikokouksen valitsemaa henkilöä. Johtokuntaa valitaan vähintään yksi henkilö kustakin alueosastosta. Johtokunnan jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Tilanteessa, jossa johtokunnan kaikki jäsenet valitaan samanaikaisesti, valitaan arvalla puolet johtokunnan jäsenistä, joiden toimikausi on yhden vuoden mittainen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

Seuran vuosikokouksen tulee valita seuralle vähintään yksi ja enintään kaksi toiminnantarkastajaa, joiden toimikausi on yhden kalenterivuoden mittainen.

Seura voi julkaista toimialaansa liittyvää lehteä ja muita julkaisuja. Johtokunta valitsee lehdelle päätoimittajan. Hänen toimikautensa on kolme vuotta. Päätoimittaja valitsee toimitussihteerin ja kokoaa toimituskunnan.

7 §
Johtokunta voi tarvittaessa asettaa työvaliokuntia, neuvottelukuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät. Näiden toimikuntien ja työryhmien jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkiota, mutta vuosikokouksen on päätettävä tästä samoin kuin maksettavien palkkioiden suuruudesta erikseen.

8 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kolmannes johtokunnan jäsenistä sitä haluaa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi johtokunnan jäsentä ovat paikalla. Kokoon kutsuminen on tapahduttava vähintään viikkoa ennen kokousta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 §
Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä seuran ja johtokunnan kokouksissa paitsi vuosikokousta ja hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle sääntöjen mukaan kuuluvat. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kaikissa seuran ja johtokunnan kokouksissa, huolehtii seuran kirjeenvaihdosta sekä esittää johtokunnalle seuralle saapuneet kirjeet ja ilmoitukset. Taloudenhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja seuran rahavaroista sekä pitää luetteloa seuran jäsenistä. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa johtokunnalle lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajain tulee antaa johtokunnalle lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

12 §
Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä sähköpostilla tai kirjeitse.

13 §
Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa.
Vuosikokouksessa:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintavuodelle ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
 6. Määrätään johtokunnan jäsenten lukumäärä.
 7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, mikäli puheenjohtajan toimikausi on päättymässä.
 8. Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet henkilöt.
 9. Määrätään toiminnantarkastajien määrä ja valitaan toiminnantarkastajat.
 10. Käsitellään ne muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta.

14 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa. Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa seuran kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

15 §
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on seuran varat käytettävä johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.