Vertaisarvioinin periaatteet

lehti_logo

Yhdyskuntasuunnittelu-lehden artikkelit käyvät läpi vertaisarvionnin ennen julkaisupäätöstä. Tieteelliseksi artikkeliksi lehteen tarjotut kirjoitukset arvioi kolme alan asiantuntijaa, joista yksi voi olla toimituskunnan jäsen. Ennen tätä vertaisarviointia toimituskunta arvioi ainoastaan, kuuluuko käsikirjoitus lehden alaan ja täyttääkö se muodollisesti tieteellisen artikkelin kriteerit.

Vertaisarviointi tapahtuu ns. kaksoissokkomenettelyllä (double blind peer review) eli siten, että arvioija ja kirjoittaja eivät ole tietoisia toistensa henkilöllisyydestä. Julkaistavaksi tarkoitetusta tekstitiedostoista poistetaan kaikki kirjoittajan henkilötunnisteet. Arvioitsija täyttää kirjoitukseen perehdyttyään lomakkeen, jossa kysytään, esittääkö hän artikkelia julkaistavaksi sellaisenaan, julkaistavaksi korjauksin, julkaistavaksi huomattavin korjauksin vai hylättäväksi.

Lisäksi arvioitsija kirjoittaa vapaamuotoisen, perustellun arvion tarjotun artikkelin tieteellisestä laadusta. Arvioijaa kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

 • onko käsikirjoituksessa esitetty selkeä tutkimuskonteksti
 • ovatko käytetyt tutkimusmenetelmät päteviä
 • onko tutkimustulokset esitetty selkeästi ja tuottaako käsikirjoitus uutta tietoa
 • sisältääkö käsikirjoitus kiinnostavaa keskustelua alan tutkimuskentällä
 • onko käsikirjoitus luettavuudeltaan ja jäsentelyltään riittävän laadukas
 • onko käsikirjoituksella yhteys yhdyskuntasuunnittelun käytäntöön tai politiikkaan

Arvioijaksi lupautuessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuvansa niihin:

 • Arvioijan on kerrottava toimitukselle, jos hän tunnistaa kirjoittajan ja on jäävi arvioijaksi esimerkiksi ilmeisen eturistiriidan tai läheisen osallisuuden takia. Jääviystilanteessa arviosta tulee kieltäytyä.
 • Toimitukselle on kerrottava, jos käsikirjoitus on merkittävästi päällekkäinen aiemmin julkaistun materiaalin kanssa.
 • Plagiointi on kielletty.
 • Arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellisia. Niitä ei saa näyttää ulkopuolisille eikä niistä saa keskustella, paitsi jos asiasta on perustellusti sovittu päätoimittajan kanssa.
 • Arvioija ei saa käyttää julkaisemattomia käsikirjoituksia omaksi edukseen.
 • Arvio toimitetaan sovitussa aikataulussa.
 • Lausunto kirjoitetaan asiallisesti ja mahdollisimman perustellusti siten, että se auttaa kirjoittajaa käsikirjoituksen kehittämisessä.

Jos kolmesta arviosta vähintään kaksi on hyväksyviä, arviot välitetään kirjoittajalle ja häntä pyydetään kehittämään käsikirjoitusta niiden pohjalta. Myös toimituskunta voi evästää kirjoittajaa painottamalla arvioijien esittämiä puutteita tai esittämällä omia parannusehdotuksia, jotka yleensä liittyvät artikkelin luettavuuteen, kieleen, pituuteen ja sopivuuteen lehden alaan ja lukijakuntaan nähden.

Kun kirjoittaja myöhemmin lähettää korjatun version käsikirjoituksestaan, hänen on laadittava kirjallinen selvitys, miten arvioinnin kommentit on otettu huomioon tekstiä kehitettäessä. Päätoimittaja, toimitussihteeri ja mahdollisesti toimituskunta arvioivat, onko käsikirjoitusta korjattu riittävästi täyttämään arvioinnissa esitetyt vaatimukset. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee päätoimittaja. Vuoden viimeisessä numerossa julkaistaan vuoden aikana arviointeja tehneiden nimet.

Muihin osastoihin tarjotut kirjoitukset arvioi lehden toimituskunta. Päätoimittaja nimeää vähintään yhden toimituskunnan jäsenen arvioimaan kirjoituksen laadun ja soveltuvuuden lehteen. Arvioinnin perusteella kirjoittajaa pyydetään yleensä muokkaamaan kirjoitusta. Arvio esitetään kirjoittajalle yleensä sähköpostitse toimitussihteerin välityksellä tai se voi olla myös suullinen. Kaikki tarjotut kirjoitukset käsitellään joko toimituskunnan kokouksessa tai aikapulan takia joskus sähköpostitse keskustellen. Julkaisupäätöksen tekee päätoimittaja.