Seuran säännöt

Yhdyskuntasuunnittelun seura ry:n säännöt (pdf)

1 §
Yhdistyksen nimi on Yhdyskuntasuunnittelun seura – Föreningen för samhällsplanering ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on The Finnish Society of Urban Planning.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhdyskuntasuunnittelua. Tätä tarkoitusta varten yhdistys pyrkii levittämään tietoa yhdyskuntasuunnittelusta, synnyttämään keskustelua yhdyskuntasuunnitteluun liittyvistä asioista sekä aktivoimaan ja kouluttamaan suunnittelun eri osapuolia. Samoin yhdistys järjestää tässä tarkoituksessa täydennyskoulutusta, kongresseja, seminaareja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi yhdyskuntasuunnittelun kehittämiseksi myös tehdä aloitteita, antaa lausuntoja alan lainsäädännön kehittämisestä, tutkimus- ja suunnittelutarpeesta, tehdyistä ja vireillä olevista suunnitelmista ja muista yhteiskuntasuunnitteluun vaikuttavista asioista. Näiden tehtäviensä suorittamiseksi yhdistys voi perustaa tarpeelliset toimielimet.

3 §
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhteiskunnallisten päätösten tekijät ja valmistelijat sekä muut yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneet henkilöt samoin kuin oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseniä, joilla ei ole äänivaltaa. Johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous voi valita kunniajäseneksi yhdyskuntasuunnittelun alalla erityisen ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin muilla jäsenillä mutta ei jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §
Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä alueosastoja maakuntatasolla. Toimenpide on alistettava yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi. Alueosaston asioita hoitaa alueosaston vuosikokouksessa valittu hallitus. Alueosasto voi asettaa tilapäisiä toimikuntia tai työryhmiä.

5 §
Liittymismaksun ja vuosimaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Lehden tilausmaksulla vähennetystä osasta alueosastojen jäsenten suorittamaa jäsenmaksua palautetaan 2/3 sille alueosastolle, johon jäsen kuuluu.

6 §
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä yksi kustakin alueosastosta sekä enintään 8 muuta vuosikokouksen valitsemaa henkilöä. Lisäksi johtokuntaan voidaan valita enintään kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, asettaa samoin vuosittain tarvittavat valiokunnat ja määrää niiden tehtävät, ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. Seura voi julkaista toimialaansa liittyvää lehteä. Johtokunta valitsee julkaisulle päätoimittajan. Hänen toimikautensa on kolme vuotta. Päätoimittaja valitsee toimitussihteerin.

7 §
Johtokunta voi nimetä määrittelemäkseen toimikaudeksi yhdistyksen neuvoa-antavaksi elimeksi yhdyskuntasuunnittelun neuvottelukunnan, johon valitaan vähintään 6 ja enintään 18 jäsentä. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sen kokouksiin voivat osallistua myös johtokunnan jäsenet, joilla on niissä puhe- mutta ei äänivaltaa.

8 §
Yhdyskuntasuunnittelun neuvottelukunnan, johtokunnan ja valiokunnan jäsenille voidaan suorittaa kokouspalkkiota, mutta vuosikokouksen on tästä samoin kuin palkkion suuruudesta erikseen päätettävä.

9 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kolmannes johtokunnan jäsenistä sitä haluaa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi johtokunnan jäsentä on paikalla. Kokoon kutsuminen on tapahduttava vähintään viikkoa ennen kokousta. Päätökset tehdään yksinkertaiselle äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10 §
Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa paitsi vuosikokousta ja hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle sääntöjen mukaan kuuluvat.

Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä.

Sihteeri pitää pöytäkirjaa kaikissa yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta sekä esittää johtokunnalle yhdistykselle saapuneet kirjeet ja ilmoitukset.

Taloudenhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja yhdistyksen rahavaroista sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajain tulee antaa johtokunnalle lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

12 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä sähköpostilla tai kirjeitse.

13 §
Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa.
Vuosikokouksessa:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  4. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintavuodelle ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
  6. Määrätään johtokunnan jäsenten lukumäärä, valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.
  7. Käsitellään ne muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta.

14 §
Seuran jäsenmaksujen varsinainen eräpäivä on maaliskuun 31. päivä, jonka jälkeen maksumuistutus lähetetään niille, jotka ovat olleet jäseninä edellisenä vuonna. Jäsen katsotaan automaattisesti eronneeksi seurasta, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kesäkuun 30. päivään mennessä.

15 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

16 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on yhdistyksen varat käytettävä johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.