Ohjeita kirjoittajille

Yhdyskuntasuunnittelu-lehti julkaisee kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia alan tapahtumiin, ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä lyhyempiä kommentteja ja kirja-arviointeja. Katso ajankohtaiset ohjeet kirjoittajille lehden uusilta sivuilta.

Lehteen voi tarjota kirjoituksia ympäri vuoden. Tekstit jätetään journal.fi-järjestelmään.

Toimituskunta päättää tarjottujen kirjoitusten julkaisusta. Artikkeleiden julkaiseminen edellyttää lisäksi vertaisarviointia, jossa kirjoituksen arvioivat alan asiantuntijat. Saapuneet kirjoitukset käsitellään niiden saavuttua.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Näin ollen kukin numero julkaistaan vuosineljänneksen lopuksi. Katsaukset, puheenvuorot ja kirja-arviot pyritään julkaisemaan aina seuraavassa mahdollisessa numerossa. Sen sijaan tieteellisten artikkelien julkaisu kestää vähintään puolen vuoden ajan johtuen vertaiarvioinnista.

Kaikki painetussa muodossa julkaistavat tekstit julkaistaan myös lehden internet-sivuilla. Verkkojulkaisu tapahtuu samoihin aikoihin kuin tekstien painettu versio. Myös muiden kirjoitusten kuin artikkelien kirjoittajat ilmoittavat kirjoittajatietoina nimen, yhteystiedot, oppiarvon, virka-aseman, toimipaikan ja postiosoitteen.

Artikkeli

Artikkeleina ohjepituus on 30.000–40.000 merkkiä välilyönteineen. Artikkelit aloitetaan ingressillä, jonka pituus on 200–800 merkkiä välilyönteineen. Mikäli artikkeliin liittyy kuvioita, taulukoita tai kuvia, artikkelin pituutta lyhennetään vastaavasti n. 1.000 merkkiä/kuvio. (esimerkiksi 2 kuviota -> artikkelin ohjepituus enintään 38.000 merkkiä). Yhdyskuntasuunnittelu-lehden vertaisarvioinnin periaatteet ovat luettavissa painamalla seuraavaa linkkiä: vertaisarvioinnin periaatteet.

Teksti toimitetaan rivivälillä 1,5 ja siihen merkitään halutut muotoilut (kursivointi, lihavointi). Otsikoiden hierarkian osoittavien tekstinkäsittelyohjelmien käyttäminen on suotavaa. Otsikoita ei sisennetä.

Artikkelin ohessa tulee toimittaa noin sadan sanan mittainen englanninkielinen otsikollinen abstrakti sekä 3–5 asiasanaa. Abstraktin on tarkoitus toimia itsenäisenä artikkelin kuvauksena, ja sen kieliasun tulee olla virheetön. Kaikki numeron abstraktit kootaan erilliselle sivulle lehden loppuun.

Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin niin, että kirjoittajan nimeä seuraa vuosiluku ja sitä mahdolliset sivut (Robertson 1997, 102–114). Saman kirjoittajan samana vuonna julkaisemat kirjoitukset erotellaan kirjaimin (Thorpe 1995a; 1995b). Lähdeluettelo on kirjoituksen lopussa otsikon Kirjallisuus alla. Kaikissa lähdeviitteissä ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi sulkeissa ja teoksen nimi sekä artikkelin tai muun tekstin otsikko.

Lähteenä käytetyistä monografioista ilmoitetaan kustantaja ja kustannuspaikka. Toimitetuissa teoksissa ilmestyneistä kirjoituksista ilmoitetaan koko teoksen toimittaja, teoksen nimi, sivut joilla kirjoitus on, kustantaja ja kustannuspaikka. Artikkeleista ilmoitetaan aikakauslehden koko nimi, vuosikerta tai volyymi, lehden numero ja artikkelin sivunumerot. Sarjajulkaisusta ilmoitetaan sarjan nimi sekä osan järjestysnumero tai muu tunnistetieto sekä kustantaja ja kustannuspaikka. Verkkolähteistä ilmoitetaan päiväys, www-osoite ja tiedon tuottaja, esimerkiksi sivua ylläpitävä instituutio. Vuosiluvuksi merkitään vuosi, jolloin artikkeli on kirjoitettu tai vuosi, jolloin sivun sisältöä on viimeksi päivitetty.

Malliksi:

  • Ambrose, Peter (1994). Urban process and power. Routledge, Lontoo.
  • Fainstein, Susan S. (1990). The changing world economy and urban restructuring. Teoksessa Judd, Dennis & Michael Parkinson (toim.): Leadership and urban regeneration. Cities in North America and Europe. Sage, Newbury Park.
  • Mäenpää, Pasi & Aniluoto, Arto & Manninen, Rikhard & Villanen, Sampo (2000). Sanat kivettyvät kaupungiksi. Tutkimus Helsingin kaupunkisuunnittelun prosesseista ja ihanteista. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 83. Teknillinen korkeakoulu, Espoo.
  • Ruoppila, Sampo (1997). Muuttuva Moskova. Katsaus sosiaaliseen kaupunkirakenteeseen. Yhteiskuntasuunnittelu 35: 1, 34-44.
  • Kyttä, Marketta ja Kaaja, Mirkka (toim.) (2001). Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK. [viitattu 2.2.2009] <http://www.tkk.fi/Yksikot/YTK/koulutus/metodikortti/metodikortit.pdf>

Kirjoittajaa koskevat tiedot kootaan erilliselle sivulle. Kirjoittajan nimen lisäksi ilmoitetaan yhteystiedot, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä sähköpostiosoite. Vertaisarvioinnin anonymiteetin varmistamiseksi tekstistä ei saa käydä ilmi, kuka on artikkelin kirjoittanut.

Piirrokset, kuviot ja taulukot toimitetaan erillisinä tiedostoina. Eri ohjelmilla tehtyjen kuvien toimittamisesta sähköisessä muodossa pyydetään keskustelemaan toimitussihteerin kanssa. Artikkelien taittovedoksia ei lähtökohtaisesti palauteta kirjoittajille kommentoitavaksi. Tämä on kuitenkin erillistä pyyntöä vastaan mahdollista.

Puheenvuoro:

Puheenvuoroina julkaistaan katsauksia, keskustelupuheenvuoroja ja selostuksia alan tapahtumista. Käsikirjoitusten pituudet voivat vaihdella, mutta ne eivät saisi ylittää 10 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoituksissa mahdollisesti käytetyt lähteet ilmoitetaan kuten artikkeleissa.

Pro Teesi

Pro Teesi -palstalla julkaistaan toimitettuna lehden alaan liittyviä lyhyitä kommentteja. Palstalle voi tarjota aineistoa ottamalla yhteyttä toimitussihteeriin tai palstan toimittajiin Samuli Alppiin ja Teemu Jamaan.

Kirja-arvio

Kirjat-palstalla arvioitavista teoksista annetaan lähdeluettelon (ks. edellä) mukaiset tiedot ja niiden lisäksi sivumäärä ja ISBN-numero. Kirjoittaja otsikoi kirja-arvion. Ohjepituus on 4000-8000 merkkiä. Kirja-arvioista pyydetään keskustelemaan etukäteen vastaavien kirjatoimittajien, Tuomas Ilmavirran ja Jani Päiväsen kanssa.

Klassikko-arviointi

Klassikko täyttää pyöreitä –palstalla esitellään ja muistellaan suunnittelualan merkittäviä teoksia ja suunnitelmia. Kriteerinä on teoksen klassikkoaseman lisäksi julkaisuaika: esiteltävän teoksen tulee täyttää pyöreitä kymmeniä vuosia. Ehdotusten ja tekstitarjousten kanssa pyydetään lähestymään Mikko Mälkkiä tai Sakari Metsälampea.