Spatial Planning and Transportation Engineering – The New Master Program of Aalto University under scrutiny

Mikko Laukkanen & Niko-Matti Ronikonmäki

Maankäytön suunnittelun koulutuksessa käy myllerrys. Uusia koulutusohjelmia on syntynyt tai on syntymässä ja tulevaisuuden yhdyskuntasuunnittelijat Suomessa ovat käyvät tämän myötä edeltäjiään hiukan erilaiset opintiet. Muutos koskee erityisesti Aalto yliopistossa koulutettavia diplomi-insinöörejä, mutta maininnan ansaitsee myös Helsingin yliopiston vetämä Kaupunkiakatemia-hanke sekä syksyllä 2017 alkava englanninkielinen poikkitieteellinen maisteriohjelma “Urban Studies and Planning”.

Syksyllä 2013 Aalto yliopistossa käynnistyi uusi Insinööritieteiden kandidaattiohjelma, joka tarjoaa kolme hakukohdetta. Näistä rakennetun ympäristön koulutusohjelmassa voidaan jatkaa suoraan joko kiinteistötalouden tai maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan pääaineohjelman opintoihin. Lukuvuoden 2016-2017 alusta Aalto yliopistossa aloitti englanninkielinen maisteritason koulutusohjelma “Spatial Planning and Transportation Engineering”. Se on lopputulos maanmittaustieteiden laitoksen ja Yhdyskuntatutkimuksen keskuksen YTK:n yhdistymisestä. Opiskelijat voivat suuntautua ohjelman sisällä maankäytön suunnitteluun tai liikennesuunnitteluun omien kiinnostuksensa sekä opintotaustansa mukaan. Aloittaneiden opiskelijoiden koulutustaustat ovatkin varsin erilaisia, mikä korostaa alan monitieteellisyyttä. Insinööritieteiden kandidaattiohjelmasta suoraan siirtyneiden opiskelijoiden lisäksi syksyllä aloitti muun muassa useita maantieteilijöitä, arkkitehteja sekä eri alojen AMK-insinöörejä.

Koulutusohjelmassa on paljon elementtejä vanhoista ohjelmista ja kurssien sisäiset oppimistavoitteet ovat pysyneet jokseenkin samoina. Uutena tavoitteena on kuitenkin liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun holistinen, entistä selkeämpi ja konkreettisempi integraatio. Yhdyskuntasuunnittelussa jo useamman vuoden mukana ollut MALPE-ajattelu on siis otettu huomioon yhdyskuntasuunnittelun koulutustarpeissa ja koulutusohjelman sisältö on valmisteltu tämän maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen yhdenmukaiseen suunnittelun perustuva ajatusmallin mukaan. Ohjelmasta valmistuvat alue- ja liikennejärjestelmäsuunnittelijat suuntautumisestaan huolimatta ymmärtävät niin alue- kuin liikennesuunnittelun haasteet ja ymmärtävät näiden osasten olevan tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Intensiivinen urbanisaatiokehitys ja tulevaisuuden kaupunkien kompleksinen luonne vaatii yhdyskuntasuunnittelijoilta uudenlaisia tietoja ja taitoja. Integroitu suunnittelu, systeemi- ja strateginen ajattelu auttavat luomaan kestäviä, kilpailukykyisiä ja houkuttelevia kaupunkiseutuja. Pelkän ongelmanratkaisun sijaan entistä tärkeämpää on hahmottaa itse ongelma ja pyrkiä ymmärtämään liikennettä, maankäyttöä ja asumista kokonaisuutena sekä tämän kokonaisuuden suhdetta koko yhteiskunnan kehitykseen. Suunnittelun kompleksisuus on huomioitu opetuksessa ja suoraviivaisen ongelmanratkaisun lisäksi opiskelijoilta vaaditaan erilaisten vuorovaikutussuhteiden sekä yhteiskunnallisten instituutioiden tunnistamista.

Mitä eväitä koulutusohjelma antaa työelämää varten?

Koulutusohjelma valmistaa tulevia suunnittelijoita työelämään melko monipuolisesti. Käytännön taitojen näkökulmasta suuri ryhmätehtävien määrä jatkaa edellisistä koulutusohjelmista tuttua traditiota. Sosiaalisten taitojen lisäksi erilaisten menetelmien, kuten GIS-taitojen, oppiminen ovat luonnollisesti työelämässä konkreettisesti tarvittavia taitoja. Tämänkaltaisia menetelmäopintoja, joita opiskelija voi kiinnostuksensa mukaan valita tutkinnon valinnaisiin opintoihin, tulee suorittaa 30 opintopistettä. Tähän mahtuu sivuaine Aallon laajasta tarjonnasta tai mikäli haluaa poikkitieteellisempää näkökulmaa tutkintoonsa, voi opiskelija suorittaa yksittäisiä kursseja eri aloilta, ja täten ohjata omaa ammatillista kehitystään yksilöllisemmäksi.

Käytännön työhön päästään käsiksi erityisesti Planning Studio -kurssilla, jossa tänä lukuvuonna luotiin malleja tulevaisuuden maankäytölle ja liikenteelle Lahden kaupungin tarpeisiin. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus osallistua 72 tunnin liikennehaasteeseen, jonka toteuttajia toimivat HSL ja Liikennevirasto sekä Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Ramboll Finland Oy. Haasteessa ideoitiin vuoden 2030 liikennejärjestelmää. Tiimit koottiin eri oppilaitosten opiskelijoista ja voittajajoukkueessa olikin vahva edustus Aallon SPT -koulutusohjelmasta.

Suomalaisen suunnitteluyhteisön näkökulmasta merkittävä muutos on opiskelukielen muuttuminen englanniksi. Aalto yliopiston maisteriohjelmien opetus järjestetään englanniksi, joten kielenvaihdos on tämän myötä johdonmukainen. Kielenvaihdos mahdollistaa laajemman kansainvälisen verkottumisen sekä kilpailun lahjakkaista ulkomaalaisista opiskelijoista. Varjopuolena on kuitenkin huoli riittävän suomenkielisen ammattisanaston oppimisen sekä suomalaisen lainsäädännön opiskelun puolesta. Yhdyskunta- ja aluesuunnittelulla on maakohtaiset erikoisuutensa ja näiden opiskeluun uusi opinto-ohjelma antaa lisämahdollisuuksia. Näihin erikoisuuksiin on pyritty kiinnittämään huomiota eri maiden, kuten Yhdysvaltojen ja Alankomaiden, suunnittelujärjestelmien vertailulla. Komparatiivisen lähestymistavan on tarkoitus antaa uusia näkökulmia suomalaisen suunnittelujärjestelmän tarkasteluun sekä kehittämiseen.

Uuden maisteriohjelman tuomat muutokset suomalaisessa suunnittelujärjestelmässä tullaan näkemään vasta seuraavien vuosikymmenten aikana. Entistä kansainvälisempi opiskelu mahdollistaa vahvojen verkostojen luomisen tulevaisuuden globaalin suunnittelijayhteisön kanssa, mikä on välttämätön edellytys suomalaisen suunnittelujärjestelmän kehittämiselle. Vanhojen rakenteiden ravistelu sekä yhä tehokkaampi verkostoituminen globaalin suunnitteluyhteisön kanssa mahdollistavat oman järjestelmämme tehokkaan kritiikin ja kehittämisen niin käytännön, kuin tutkimuksen tasoilla.

Mikko Laukkanen, johtokunnan jäsen

Niko-Matti Ronikonmäki, johtokunnan jäsen

Tittelit:

Mikko Laukkanen
HTK, tekniikan yo. Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka, Aalto yliopisto. mikko.h.laukkanen@aalto.fi

Niko-Matti Ronikonmäki
VTM, tohtorikoulutettava, Aalto yliopisto, maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka, liikenne-ekonomisti, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
niko-matti.ronikonmaki@aalto.fi

Mikko Laukkanen

Filosofian maisteri